Tyrolia-Marketing: Katharina Nagy (Verlag) und Brigitte Thaler (Buchhandel) | © Tyrolia